فصلنامه فرهنگ ارتباطات(علمی و ترویجی ) (CCJ) - واژه نامه اختصاصی